Michiel Zult (Internal Affairs)
Jeroen Huisman (Secretary)
Maurits van den Hurk (Chairman)
Marc Gritter (Treasurer)
Meindert Ras (External Affairs)